City Skyline

Oferta

Windykacja polubowna

Polega na przeprowadzeniu szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności przy zastosowaniu narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności. W postępowaniu polubownym obsługiwane są zarówno wierzytelności konsumenckie, jak i gospodarcze, na każdym etapie ich terminowania.


Na tym etapie informujemy Dłużnika o przyjęciu sprawy. Kontakt oparty jest o dane teleadresowe otrzymane od Klienta. W przypadku posiadania nieaktualnych danych, dokonujemy ich weryfikacji i ustalamy właściwe. 


Następnie:

-podpisujemy ugody i je monitorujemy,

-gromadzimy informacje na temat sytuacji finansowej Dłużnika,

-zajmujemy się procesem wyjaśniającym i reklamacyjnym,

-wykonujemy szczegółowe raporty dla Klienta.

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa, przed egzekucyjna i egzekucyjna

Nasi negocjatorzy przeprowadzają próby polubownego odzyskania należności, a w przypadku, gdy skierowanie sprawy do sądu staje się koniecznością, zapewniamy naszym Klientom reprezentację procesową.


W ramach windykacji sądowej wykonujemy następujące działania:


-wzywamy Dłużnika do spłaty należności

-kompletujemy dokumentację i składamy ją do właściwej jednostki sądu,

-po uzyskaniu wyroku lub nakazu zapłaty, składamy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i uzyskanie tytułu wykonawczego.

Na etapie postępowanie egzekucyjnego nasze działania polegają na następujących czynnościach:


-wzywamy Dłużnika do spłaty należności,

-ustalamy składniki majątku Dłużnika oraz składamy wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,

-prowadzimy skuteczną egzekucję należność lub w przypadku braku takiej możliwości uzyskujemy zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.

Usługa monitorowania

Usługa monitoringu płatności jest kluczową dla zachowania płynności finansowej firmy, zatem jest
kluczową dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Polega ona na kontrolowaniu stanu
spływu należności wobec Klienta, co w efekcie zapobiega powstawaniu należności przeterminowanych.
Należności przeterminowane mają zasadniczy wpływ na zaburzenia płynności, a tym samym powodują
negatywne skutki dla całego przedsiębiorstwa. Działania podejmowane przez firmę APN w tym zakresie
są zatem nakierowane na skuteczne zapobieganie takim właśnie sytuacjom.

Giełdy wierzytelności

Kancelaria korzysta z giełd długów: dlugi.info i BIG Infomonitor. 
Oferujemy Państwu możliwości, jakie daje nam publikowanie Dłużników. Jeśli zdecydujecie się Państwo
sprzedać niezapłacone wierzytelności w postaci niezapłaconych faktur, weksli, czynszów, alimentów,
pożyczek, kar umownych czy nakazów sądowych to po uzyskaniu korzystnej oferty możecie Państwo
szybko odzyskać swoje pieniądze.

Szkolenia

Oferujemy szkolenie "Jak skutecznie odzyskać należność i dalej efektywnie współpracować z kontrahentem."

Współpracujemy z wybitnymi specjalistami z dziedziny windykacji, którzy zdobyli swe

doświadczenie w codziennej pracy z Klientem. Dla nich windykacja to nie tylko aspekty prawne, ale

przede wszystkim skuteczność wynikająca z umiejętności połączenia prowadzenia rozmowy jak i wiedzy

zdobytej na bazie zaistniałych przypadków, co w efekcie daje wyjątkowo wymierne efekty. Zachęcamy

zatem do udziału w naszych szkoleniach.

Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na profesjonalną realizację zadań takich jak:

Weryfikacja i analizowanie bieżących poziomów należności

Ocena ryzyka obejmująca obecnych i przyszłych kontrahent

Dopasowywanie warunków spłaty należności

Współpraca z prawnikami / komornikami

Monitorowanie należności i raportowanie zmian

Prowadzenie skutecznych działań windykacyjnych

Audyty windykacyjne

Audyt windykacyjny służy do przeprowadzenia kontroli przebiegu dokumentów oraz

zapewnienia szczelności od etapu nawiązania kontaktu aż do momentu wystawienia faktury i zapłaty

należności.

Elementy audytu:

  • analiza procesu sprzedaży,

  • analiza warunków współpracy z kontrahentami:

  • warunki płatności, limity i terminów płatności, odpowiedzialności i procesu przyznawania limitów i

  • warunków płatności

  • analiza prawna umów, zamówień,

  • analiza sposobu spłaty zobowiązań oraz określenie sposobu monitorowania płatności,

  • analiza procedur w przypadku braku spłaty


Opracowanie, w oparciu o wyniki audytu zmian w umowach, zamówieniach oraz innych dokumentach,

które powodują zagrożenie utraty płynności,

opracowanie instrukcji dla pracowników odpowiedzialnych za przepływy finansowe,

raport dla zarządu z wnioskami i kierunkami zmian w przedsiębiorstwie.

Co gwarantujemy ?

  • transparentność obsługi

  • raporty oraz panel klienta

  • indywidualne podejście do zleconych spraw